OFERTA

Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Naszą specjalnością są projekty niestandardowe, których nie można przyporządkować do żadnej kategorii. Zaangażowanie i pasja, które wkładamy w realizację naszych projektów składają się na sukces każdego z nich.

W przypadku poniższych obszarów jesteśmy wyspecjalizowani i posiadamy w nich duże doświadczenie:

- przygotowanie dokumentacji dla projektów dotowanych przez Unię Europejską i innych operatorów zagranicznych dla Klientów reprezentujących sektor:

 • publiczny
 • prywatny
 • organizacji pozarządowych

Współpraca poza przygotowaniem pełnej dokumentacji polega również na pomocy w trakcie realizacji projektu m.in. sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.

- projektowanie inwestycji w obszarze inżynierii lądowej na zlecenie kontrahentów prywatnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowa oferta w zakładkach branżowych: Fundusze Unijne i Projektowanie Inwestycji w Obszarze Inżynierii Lądowej

FUNDUSZE UNIJNE

Fundusze Europejskie

Augmen Consulting Group przygotowuje dokumentację w zakresie następujących programów Unii Europejskiej:

 • Program Infrastruktura i Środowisko
 • Program Innowacyjna Gospodarka
 • Program Kapitał Ludzki
 • Program Rozwój Polski Wschodniej
 • Regionalne Programy Operacyjne

Dokumentacja konkursowa przygotowywana jest również dla Klientów wnioskujących o finansowanie od innych donatorów.

Przedmiotem przygotowania każdej dokumentacji jest:

 • opis celów projektu
 • przygotowanie opisu działalności przedsiębiorstwa
 • opracowanie wskaźników produktu, rezultatu oraz oddziaływania projektu
 • przeprowadzenie analizy SWOT
 • przedstawienie tła społeczno- gospodarczego inwestycji
 • analiza rynku i otoczenia oraz plan marketingowy związany z realizacją projektu
 • badanie zgodności projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
 • badanie i opis innowacyjności projektu
 • ustalenie katalogu kosztów kwalifikowalnych
 • opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego
 • przeprowadzenie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • przeprowadzenie analizy finansowej projektu
 • opracowanie prognozy finansowej rezultatów projektu
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami w ramach danego naboru
 • przekazanie dokumentacji klientowi i podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego

Współpraca poza przygotowaniem pełnej dokumentacji polega również na pomocy w trakcie realizacji projektu m.in. sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.

PROJEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE INWESTYCJI

W OBSZARZE INŻYNIERII LĄDOWEJ :

 • kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze dróg i ulic;
 • koncepcje programowo-przestrzenne oraz koncepcje techniczne dróg;
 • kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze remontów i modernizacji, przebudów, wzmocnień i napraw istniejących dróg;
 • kosztorysowanie robót;
 • doradztwo techniczne i prawne w zakresie procesu inwestycyjnego;
 • projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu;
 • badania i opinie geotechniczne dla potrzeb projektowania.