SEKTOR PUBLICZNY

  • doradztwo wraz z analizą indywidualnych potrzeb inwestycyjnych lub społecznych Wnioskodawcy;
  • wybór programu operacyjnego dającego największe szanse na dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z potrzebami jednostki;
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego na wybrane fundusze unijne: LRPO, POKL i inne;
  • przygotowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego;
  • pomoc w skompletowaniu wymaganych załączników;
  • pośrednictwo pomiędzy wnioskodawcą a instytucjami wdrażającymi;
  • doradztwo ogólne i specjalistyczne w zakresie realizacji projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, wypłatę dotacji i jej rozliczenie;
  • ewaluację projektu współfinansowanego z funduszy wspólnotowych: ocena realizacji założonych celów, adekwatności przedstawionych problemów, pomiar wskaźników;
  • konsulting w zakresie pozyskiwania środków inwestycyjnych na projekty innowacyjne.